Pater Gratia Oriental Art

Object 201022, Dish, China.

201022
201022
201022
201022
201022
201022
201022
201022
201022 Six-character mark: Da Ming Cheng hua nian zhi, (Prepared during the Chenghua reign of the Great Ming Dynasty (1465-1487)), in a double circle, underglaze blue.
201022 Six-character mark: Da Ming Cheng hua nian zhi, (Prepared during the Chenghua reign of the Great Ming Dynasty (1465-1487)), in a double circle, underglaze blue.
201022
201022
201022
201022
201022
201022
(source: M.A. de Visser, Toelichtende beschrijving van de verzameling Chineesch en Japansch porselein, Chineesch en Europeesch rood steengoed en aardewerk, aanwezig in het Groningsch Museum, catalogue Groninger Museum, Groningen, 1930)
(source: M.A. de Visser, Toelichtende beschrijving van de verzameling Chineesch en Japansch porselein, Chineesch en Europeesch rood steengoed en aardewerk, aanwezig in het Groningsch Museum, catalogue Groninger Museum, Groningen, 1930)